Triệu chứng “ White Finger” khi sử dụng đá mài là gì ?

Triệu chứng “ White Finger” khi sử dụng đá mài là gì ?

Admin
19, tháng 1, 2017

Người vận hành bị triệu chứng “ White Finger” khi sử dụng đá mài lâu ngày

Khi sử dụng giấy nhám thay cho đá mài:

Giảm ồn, giảm rung không còn triệu chứng “ White Finger”

 

     

TAGS: