Bề mặt gia công

Bề mặt gia công

Vũ Trí Sang
19, January, 2017

1. Bề mặt đã gia công

 

Bề mặt đã gia công là bề mặt trên phôi đã được hớt đi một lớp kim loại dưới dạng phoi

 

2. Bề mặt chưa gia công

 

Bề mặt chưa gia công là bề mặt trên phôi sẽ được hớt đi một lớp kim loại

 

3. Bề mặt đang gia công

Bề mặt đang gia công là bề mặt chuyển tiếp giữa bề mặt đã gia công và bề mặt chưa gia công. Hay định nghĩa chính xác hơn là tập hợp quỹ đạo chuyển động cắt tương đối của các điểm trên đoạn lưỡi cắt chính đang tham gia cắt. Bề mặt đang gia công tiếp xúc với đoạn lưỡi cắt chính đang tham gia cắt

TAGS: